Saltar al contenido

Refranes populares de la Comunidad Valenciana

Los mejores refranes populares de la Comunidad Valenciana y sobre los valencianos.

 • A la taula i al llit, al primer crit.
 • Amor de monja i pet de frare, tot es aire.
 • Amb diners, torrons.
 • A bona gana de ballar, poc de sò és menester.
 • A l’estiu, tot el mon viu.
 • A qui no té fills el dimoni li dona nebots.
 • A cada porc vé el seu Sant Martí.
 • A on hages passat l’hivern, passa l’estiu.
 • A gos flac, tot son puces.
 • A on no hi ha cap, no cal barret.
 • A on no hi ha guany, tot és mal any.
 • A carn dura, dent aguda.
 • Abans de dinar, no faces el sopar.
 • Abans pobre i honrat, que ric i difamat.
 • Al vent de Nadal, sembra la ceba i el all.
 • Abans d’acabar, no t’hages d’alabar.
 • A cavall donat no li mires el pèl.
 • A falta de pa , bona és la coca.
 • A maig a segar vaig.
 • A l’home major, dona-li honor.
 • Anell en dit, honra sense profit.
 • Acosta’t a bon arbre, i tindràs bona ombra.
 • A gat vell no li cal cascavell.
 • Al cavall desenfrenat, mira’l de llunt i amagat.
 • Al que es casa per interés, li ixen els contes al revés.
 • A l’abril tota l’aigua cap dins d’un barril.
 • Amor lo de pare; tot lo demés és aire.
 • Amor sense cor, jardí sense flor.
 • A l’ase que no conegues, no li toques les orelles.
 • A l’hivern, bona roba i vi calent.
 • A la gallina forastera tots la piquen.
 • A on entra la ceba no entra el doctor.
 • A on no hi ha pare, tots volen ser-ho.
 • A on està el rei, allí està la cort.
 • A cartes vistes, tot són jugadors.
 • Bé està lo qué bé acaba.
 • Bo, poquet i a sovintet, és al cos profitoset.
 • Català si no la feta, la fará.
 • Casa’t si pot ser en el teu carrer.
 • Carn fregida no torna a la carniceria.
 • Cama curta, llengua llarga.
 • Cabra que bela, perd el bosí.
 • Cavall de lloguer, aprofita pero no es durader.
 • Com es l’ama, així mana.
 • Cada lloca governa ses pollets.
 • Cada olleta té la seua tapadoreta.
 • Cabró content, tots pagats.
 • Cada cosa al seu temps i per maig cireres.
 • Cada terra fa sa guerra, i cada pardal el seu niu.
 • Com convinga, que vinga.
 • Cosir i cantar tot és escomençar.
 • Conforme la vista, el preu.
 • Casa arreglada i taula parada, hostes aguarda.
 • Camisa que molt se llava í cós que a menut se usa poch temps dura.
 • Casa a ton fill quan voldràs, i a ta filla quan podràs.
 • Dels pecats del piu el Nostre Senyor es riu.
 • Dies y olles, curen les coses.
 • De donar ningú es fa ric.
 • Debaix de una ruin capa iá un gran bevedor.
 • Diner que es guanya pel cul, sen vá com el fum.
 • Del dit al fet hi ha un gran tret.
 • De diners y de bondat, la meitat de la meitat.
 • Deu me guarde de estudiant, que solament estudia en un llibre.
 • De tals bodes, tales coques.
 • Dol de dona morta, no mes dura hasta la porta.
 • Dos galls en un galliner, no canten be.
 • Diguesme en qui vas i et diré qui eres.
 • Deu me guarde de la gata, que davant fá festes y darrere arrapa.
 • De mala mata, nunca bona planta.
 • De aigua beneita i de mala ventura en poch nhiá prou.
 • Dorm més tranquil qui no té deutes, que qui té diners.
 • De pel roig, ni gat, ni porc.
 • De l’arbre caigut tots fan llenya.
 • Dona que cria, ni neta ni dormida.
 • Déu dona faves aqui no te quixals.
 • Dona que cría, ni neta ni dormida.
 • De veres… Com si menjares peres i les cagares senceres.
 • Entre col i col, lletuga.
 • El pa i el vi, fan més curt el camí.
 • El mal va, a on més ni hi ha.
 • El mentirós ha de tindre molta memòria.
 • El bon barber arremulla primer.
 • En la terra dels cegos, el tòrt és el rei.
 • En boca d’un mentirós, lo cert se fa sempre dubtós.
 • En el llit, si no dormen els ullets, descansen els ossets.
 • Entre amics no cal tovalles.
 • El dormir no porta pa.
 • El que está prop de la vaca, la mama.
 • El que paga, descansa.
 • El hoste y peix menut al cap de tres dies put.
 • El jove que no treballa, quant es vell dará en la palla.
 • Els diners y la muller a la vellea son menester.
 • El cànter nou fa l’aigua fresca.
 • El saber no ocupa lloc.
 • El que la fá la paga.
 • En la casa de Miquel, tota está com es ell.
 • Entre frares i soldats, cumpliments son excusats.
 • Esperar i no venir, estar en lo llit i no dormir, servir i no agrair, son tres coses de fer morir.
 • Ensalada bullida allarga la vida.
 • En trindre trenta anys, fuig de tots banys.
 • Encara no es gat, iá está en lo terrat.
 • El mes roin porc se menja la millor bellota.
 • El lladre es pensa que tots furten.
 • El fart no s’en recorda del dejú.
 • Els morts obrin els ulls als vius.
 • El fill sabrà gastar lo que el pare va alforrar.
 • El gat escaldat, de l’aigua fresca fuig.
 • El gos i el gat no mengen del mateix plat.
 • El fill de la cabra sempre ha de ser cabrit.
 • El colom menja or i caga plom.
 • El diable, quan no té qué fer, juga en lo rabo.
 • El dinar reposat i el sopar passejat.
 • El que té tres i gasta quatre sempre va darrere de l’atre.
 • El sol és mija vida; el pa i el vi, l’atra mija.
 • Els contes clars i el chocolate espés.
 • El burro valent, du la càrrega i no la sent.
 • En el pot chic hi ha la bona confitura.
 • El burro que entropeça dos voltes en la mateixa pedra es burro de veres.
 • El morter sempre fa olor d’all.
 • El meló i el casament, són coses d’acertament.
 • Els diners i els collons per a les ocasions.
 • Fa més qui vol, que qui pot.
 • Figa tocada, figa menjada.
 • Fill de gat, gatet.
 • Forasters vindran que de casa nos trauran.
 • Fum sense fòc dura molt poc.
 • Festa de foc, no la vejes mai de prop.
 • Fés bé i no mires a qui.
 • Gastant poc i guanyant poc, mal ha d’acabar el joc.
 • Gallina vella, fa bon caldo.
 • Gall que no canta la gola té malalta.
 • Goteta a goteta es fa riuet.
 • Gallina bona en galliner estrany, les atres li piquen i li fan sang.
 • Gat en guants no caça rates.
 • Gallineta que per casa vá, sino pica, picará.
 • Gós que lladra, no mosega.
 • Geni i figura, fins a la sepultura.
 • Home gros i gos pelut, antes mors que coneguts.
 • Home roig i gos pelut, primer mort que conegut.
 • Home parat, no fá guerra.
 • Herba crua, dona nueta i dormir en terra dura porten l’home ala sepultura.
 • Home interesat, no pot ser honrat.
 • Home nasut rara volta es cornut.
 • Homs lletg, dona bonica.
 • Home mort, no parla.
 • Home que té dos y gasta tres, lladre es.
 • Joans, Joseps i ases n’hi ha en totes les cases.
 • Joc de mans, joc de vilans.
 • Jornal pagat, bras trencat.
 • Llarg d’esquena, curt de faena.
 • La mare codiciosa y la filia pereosa.
 • L’infant i l’orat diuen la veritat.
 • Les sopes i els amors, los primers son los millors.
 • La boca és per a menjar, per a beure i per a callar.
 • Les llengües no són tisores, pero són més talladores.
 • La codicia romp lo sac.
 • Llarg d’esquena, curt de faena.
 • Los valents i el bon vi duren poc.
 • La merda tapa a la merda.
 • La llengua va a on lo cor dol.
 • La gallina de dalt sempre caga a la de baix.
 • La ociositat es mare de tots los vicis.
 • La fam no té llei.
 • La millor raó, el bastó.
 • L’ull del amo engorda el cavall.
 • La primavera la sanc altera.
 • L’home es casa quan vol, i la dòna quan pot.
 • Lo bon jornal de matí comenza.
 • La casa acabada i la bolsa buidada fan l’home sabí i prudent.
 • Lo més guardat s’ho menja el gat.
 • L’home propon i Deu dispon.
 • Lo que de nit se fa, de dia es veu.
 • Lo que sana la boca, enferma la bolsa.
 • La cama en lo llit i lo bras en lo pit.
 • La primera val per dos.
 • La fam desperta l’ingeni.
 • L’esquerra és per a pixar, la dreta per a firmar.
 • Lo home avarient, no te amic, ni parent.
 • La darrera, coixa o vella.
 • La ocasió fa el lladre.
 • Li diu el mort al degollat: qui t’ha fet eixe forat?
 • L’home que te capa pot cagar davant lo Papa.
 • Més veuen quatre ulls que dos.

refranes-populares-de-la-comunidad-valenciana
Refranes populares de la Comunidad Valenciana

Más refranes populares de la Comunidad Valenciana o sobre los valencianos

 • Mes caga un bou, que cent golondrines.
 • Més veuen quatre ulls que dos.
 • Mort el gos, morta la rabia.
 • Mes val comprar, que pregar.
 • Mes val enveja que llàstima.
 • Mes val anar a soles, que mal acompañat.
 • Magraner a vora camí, agre serà.
 • Més conta el mut quel llengut.
 • Mes val pagar que agrair.
 • Més val caure en gracia, que ser graciós.
 • Magraner a vora camí, agre serà.
 • Més conta el mut quel llengut.
 • Ningú calza pijors sabates, que el sabater.
 • No tireu en lo foc sal, que os ixirá mal.
 • Ni home chiquet, ni dona de cul baixet.
 • No donar llonganisa a qui no mata porc.
 • Ni fermar sense llegir, ni orinar sense pedejar.
 • Ningú pot dormir y guardar l’era.
 • No pot ser lo criat diligent, si lo senyor es negligent.
 • Nadal never, blat al graner.
 • Ni menjar cansat, ni beure suat.
 • No es perdona lo pecat sino es torna lo furtat.
 • Ociós, rara volta virtuós.
 • On hi ha patró, no comana el mariner.
 • On va la corda, va el poal.
 • Plou poc però per a lo poc que plou, plou prou.
 • Per Nadal, ric i pobre menja gall.
 • Pluja d’estiu i plor de bagassa, prompte passa.
 • Pecats vells, penitencia nova.
 • Per dir les veritats se perden les amistats.
 • Pecat amagat es mig perdonat.
 • Prop está del fum, la flama.
 • Parlar vell pronte s’enten.
 • Pardal que vola, a la cassola.
 • Qui promte denta, promte emparenta.
 • Quan Déu vol, sense núvols plou.
 • Qui no vullga pols que no vaja a l’era.
 • Qui té fam, somia truites.
 • Qui furta un ou, pot furtar un bou.
 • Qui no guarda quan té, no menja quan vol.
 • Qui té fam, somia amb truites.
 • Qui en lo casament acerta, en res erra.
 • Qui no fía, no es de fiar.
 • Quan el mal ve d’Almansa, a tots alcança.
 • Qui té fam, somia amb rotllos.
 • Quan el Mondúver fa capell, pica espart i fes cordell.
 • Quan per la mar s’arrasa, fica’t en casa.
 • Qui en roba gasta massa té el cap de carabassa.
 • Quan més sucre, més dolç.
 • Quans més amics, més clars.
 • Rés costa més car, que lo ques compra suplicant.
 • Si en falles no folles, en pasqua no falles.
 • Salut i força al canut.
 • Si sembres les bledes per maig, per Nadal encara en menjaràs.
 • Set sastres no fan una dona.
 • Secret de tres, del diable es.
 • Si no plou per Nadal, tots els sembrats van mal.
 • Setembre qui tinga blat, que sembre.
 • Sempre plou quan no fan escola.
 • Secret de tres, del diable es.
 • Tota pedra fa paret.
 • Tornal-li la trompa al xic.
 • Torrons per Nadal, l’endemà mal de queixal.
 • Tots los dits de la má no son iguals.
 • Trons de cul, tempestat de merda.
 • Tot pot ser digué Caliu, menys que una rata faça el seu niu baix del rabo d’un gat viu.
 • Tots de un ventre y cada un de son temple.
 • Tal cul, tal braga.
 • Tant mor el Papa, com el que no te capa.
 • Tira més un pèl de figa que la maroma d’un barco.

Estos son algunos de los refranes populares de la Comunidad Valenciana. ¿Puede aportar alguno nuevo? Anímese y publique un comentario en la entrada. Si quiere acceder a más refranes populares, le recomiendo estas colecciones:

Ajustes