Saltar al contenido

Refranes populares de Baleares

Los mejores refranes populares de Baleares.

 • A casa que no i ha pa, en Juriol i ha fret.
 • A Alaró, lladre o traïdor.
 • A Campos ses campaneres que no han on fer es jornal es tanquen dins es corral i bramen com a someres.
 • Ai, ai, cavallet, quan eres jove, que hi anaves de pentinat…
 • A Pina, qui no se’n duu dinar, no dina.
 • Abre ajegud, totóm y fa lleña.
 • A Algaida ses algaidines, quan no tenen res que fer, s’asseuen en es carrer i espluguen com a gallines.
 • Ametler abundós prop d’es camí, agre segur.
 • Això es una casa de putes sense llum!
 • A Campos, campanes noves i es campanar, esbucat, o esquerdat.
 • A Alaró, o lladre o jugador.
 • A Sencelles hi van amb elles i tornen sense elles.
 • A Ariany es viu be tot l’any i a Maria tot lo dia.
 • A Consell el dimoni no hi va trobar remei.
 • Añ de pusas, añ de blad.
 • A Artà, el dimoni no s’hi pogué estar.
 • A Andraig hi ha gent bajan i a Cauvià encara més i tots es capdellanés són canteranos borrés forrats.
 • A Llubí, per tocar l’orgue posen dos porcs dins un sac, un fa nyic i l’altre nyac i s’avenen com un rellotge.
 • A Campos quan hei ha eixut se comanen a Sant Blai, i noltros en aquest ball encara no hem begut.
 • Añ de tròns, añ de morts.
 • A Felanitx, el més boig fa rellotges.
 • A ca una puta es calceti.
 • Ara qu’ets morter para, cuant serás masa ja picarás.
 • A Manacor, mel a la boca i fel en el cor.
 • Avuy menjèm, que demá ja’u veurém.
 • A Petra el dimoni s’hi va retre. I de Manacor s’en va fer por.
 • A Binissalem, de set se’n varen morir vuit.
 • A Alcudi solen donar pa d’ordi an es combregats i an ets extremunciats aigo bullida de mar.
 • A Mancor són mancorins, i a Inca són inqueros, però per a ballar boleros, no hi ha com els selvatgins.
 • A Alaró mostren sa panxa per un guixó.
 • Baranats y dejuns, no cantan junts.
 • Basta veure els sants per veure la festa.
 • Bé y mal, cuand es pasad es igual.
 • Bossa sense doblés, me la pas p’es sés.
 • Bona papéta, fa bona careta.
 • Calatreví, chueta fui.
 • Cada bò, té sa seua clovèa.
 • Cel ras i llampant per Mallorca, lo mestral està a la porta.
 • Cada campana fa’s seu sò.
 • Cel tavellat, dins tres dies eixut o banyat.
 • Cada cul, uns calsóns.
 • Cap de fava amb orelles!
 • Cada olleta, te se seua coberturèta.
 • Cristo en pel, taronges navel.
 • Cada ú, té’s seu modo de matar pusas.
 • Cuand s’añada es bona, es pagés encare jaméga.
 • Cap jeperud’s veu es seu jep.
 • Capovall ningú es vey.
 • Cuand canta’s puput, dematí bañat y vespre axut.
 • Com mes costa, mes val.
 • De cada nit surt un dia.
 • Deixar pixar es mul tranquil.
 • Dos Peres y un Bernad, fan un aze acabad.
 • De casar y sembrar, ningú’n pod doná conseys.
 • Dins es pots petits, i ha ses bonas confituras.
 • De casarse jove y baranar dematí, ningu’s ha hagud de penadir.
 • Deu te mes per dar que no ha donat.
 • Deu pega sensa bastó, pero espera s’ocasió.
 • Eren set que l’aguantaven i encara pixava tort.
 • En dirlá, dirla grosa.
 • Es nom de Maria aigos envia.
 • En s’escusa d’en Pere, en Pau s’escaufa.
 • Errar per errar, val mes primerèng que tardá.
 • En temporal pasad, es barcos no s’i perden.
 • Es cap fa s’homu, y se coa fa s’usell.
 • Es com s’ase d’en Mora, que de tot quan veu s’enamora.
 • Ets com els de Sineu, que veuen el gep dels altres i no veuen el seu.
 • En es gener ses ovelles crien es véll, i en es juriol s’anyell.
 • Estira mes un pel de cotorra que una cadena de barco.
 • Es prometrer, no fa cap homu pobre.
 • En tot y ha maldad, menos en se llet,qui y posan aigu.
 • El març marceja i la gent bogeja.
 • Ets atrevids, se creman es dids.
 • Els sants de gener porten capa i barret.
 • En temps de delubíns, ets escarabats nedan.
 • Fins a coranta d’es bril, no et llevis un fil.
 • Festas pasadas; cocas mejadas,roba bruta y bosa buida.
 • Febreret el curt, pitjor que el turc.
 • Frare monja y poll, may está sadoll.
 • Gener, generot, m’has morta l’oveia i l’esquellot.
 • Gat ab guants no agafa ratas.
 • Guergal mallorquí, tramuntana a Maó.
 • Gropada a Mallorca, aigua a la porta.
 • Homo previngud, may es vensud.
 • Has fet es negoci de na Peix Frit.
 • Homo valent y bota de vi bó, acabant prest.
 • Jo tenc un fabiolet que te forat i no sona i en sentir olor de dona tot d’una s’aixeca dret.
 • Just com la llàntia de Campos.
 • Ja mos veurem davant Campos.

refranes-populares-de-baleares
Refranes populares de Baleares

Más refranes populares de Baleares

 • La mar no’s mou, sense vent.
 • Lo cel està empedrat, dins d’una hora los carrers seran banyats.
 • Lo poc no agrada, lo molt enfada.
 • Llebeig, aigua veig.
 • La gent de Campanet, amb una mà el rosari i amb l’altra el ganivet.
 • Mar pasada, amor olvidada.
 • Me cag en ses vetes des calçons blancs des foraviler que va fer es clot on se va plantar sa figuera on se va penjar en Judes es Dijous Sant!
 • Més moscas se agafan ab una cuarada de mel, qu’emb un barril de vinagre.
 • Mallorca, terra porca.
 • Molta diligencia y poca conciencia, fan un homo ric.
 • Molts de dies bons fan un any dolent.
 • Molta ufana y poca llana.
 • Mal caigués la Seu i hauria feina per tothom.
 • Molts d’azes se semblan, y no son tots d’un amo.
 • Mesclar ous amb caragols.
 • Mal t’agafas un llamp encés.
 • Ningú sab dins s’olla qu’ y ha, sino se cuera qui’u remena.
 • No passis s´arada davant es bou.
 • No es tard, mentras tocan horas.
 • No anam ni en rodes.
 • No plou, per qui anarsèn vol.
 • Neu de Mallorca és rodona i d’altra en dóna.
 • Pagés endeutad, bon añ li es fallad.
 • Per Sant Simó mor sa mosca i es moscó.
 • Pensa bé de totom, y no’t fíis de ningú.
 • Plou i fa sol, lo diable tupa la dona.
 • Per fog y per muller, no surtis d’es teu carrer.
 • Per Sant Macià l’oreneta ve i el tord se’n va.
 • Per massa pa, may es mal añ.
 • Per san Maciá, es puput vé y es tord s’en vá.
 • Per Nadal, cada oveya á son corral.
 • Per santa Catalina, un mes se refina.
 • Per san Llorens, figas á quèns.
 • Putifeina, múdali d’eina.
 • Per san Agustí ni barenèta ni dormir.
 • Puesto qu’habitan porcs, no’i cerquis espigas.
 • Per se mostra, se coneix es paño.
 • Per san Maciá, ni parenèta ni barenar.
 • Per Tot Sants, llentrisca y aglans.
 • Per san Martí espira ton ví.
 • Poc se me dona que mumare fos fornera, si jo’m mor de fam.
 • Qui bon jornal vol fer, dematí’l comensa.
 • Qui és nat ni naixerà, ploure fort de grec no veurà.
 • Qui compra lo superfluo prets ven lo necesari.
 • Qui no te vergoña, tot lo mon es séu.
 • Qui emb allots se colga, concagad s’axéca.
 • Qui no’stá acostumad a dur bragas, ses vétas li fan llagas.
 • Qui en bon banc sèu, bona ventura espera.
 • Qui no sab á Deu pregar, que vaji per la mar.
 • Qui está be y es cerca mal, que vaji á Ervissa á du sal.
 • Què em som jo de la mort de’n Berga?
 • Qui no mira emb un diné, cuand l’ha menester no’l te.
 • Quan pitja es llevant, Portopí el va esquixant.
 • Qui no mira endevant, cau enderrera.
 • Sant Tomás, estira es porc p’es nas.
 • Salut i feina, i un bon forat per guardar s’eina.
 • Se pedra cuand surt de se má, no sab’hont va.
 • Si la mar buida fort, senyal de vent nord.
 • Se ventura no es de qui la cerca, sino de qui la troba.
 • Si vols estar ben servit, tú mateix t’has de fer es llit.
 • Se roba véa, guarda se nova.
 • S’arc de Sant Martí, si surt es matí, fé ton camí; si surt es capvespre, no vages a festa.
 • Segons ets Sants, s’encèns.Set porcs vint-i-vuit cames, set dones catorze mames.
 • Si t’agradan ses figas, no diguis mal de se figuera.
 • Sa monja l’encén i es frare l’apaga.
 • Si totom dugués se seua creu á se plasa, cada u s’en tornaría amb se seua.
 • Son tots d’un ventre, y no son tots d’un temple.
 • Si vols esser honrat, vestèn de se terra ‘hont ets nat.
 • Sa fortor es una cosa que es fabrica als ronyons, es filtra pels collons i surt pel cap de sa fava.
 • Tot lo que penja, pot caurer.
 • Trons enfora, aigua prop.
 • Tot lo sab,qui té pesetas.
 • Trons a Mallorca, neu a la porta.
 • Tramontana morta, ponent á se porta.
 • Tot el món és món, manco Montuïri que és un altre món.
 • Un conta fa s’aze, y un altre s’traginer.
 • Una porrerenca ni se vincla ni se trenca ni se romp ni se romprà.
 • Val més petit y viu, que gros y aze.
 • Vent llevant fa fugir sa gent del camp.
 • Val més un bon nó qu’un dolent sí.
 • Val més morir de un rot que de un badall.

Estos son algunos de los refranes populares de Baleares. ¿Puede aportar alguno nuevo? Anímese y publique un comentario en la entrada. Si quiere acceder a más refranes populares, le recomiendo estas colecciones:

Ajustes